Available courses

Theorie

Category: Informatica
 • Teacher: Herbert Keijers
 • Teacher: Eric Muijres

Casus opdracht: Webdesign

Category: Informatica
 • Teacher: Herbert Keijers
 • Teacher: Eric Muijres

Casus opdracht: Gamedesign

Category: Informatica
 • Teacher: Herbert Keijers
 • Teacher: Eric Muijres

Casus opdracht: Databasedesign

Category: Informatica
 • Teacher: Herbert Keijers
 • Teacher: Eric Muijres

Project Informatica

Category: Informatica
 • Teacher: Herbert Keijers
 • Teacher: Eric Muijres

Herstel Havo3 - Gamedesign

Category: Informatica
 • Teacher: Herbert Keijers
 • Teacher: Eric Muijres

HAVO 3 Wiskunde

Category: Wiskunde
 • Teacher: Narine Khachatrjan
 • Teacher: Gerry Verhaegh

Havo Wiskunde A

Category: Wiskunde
 • Teacher: Roger Hendrickx
 • Teacher: Herbert Keijers
 • Teacher: Emese Szabo
 • Teacher: Arno Verrijth

Havo Wiskunde B

Category: Wiskunde
 • Teacher: Roger Hendrickx
 • Teacher: Herbert Keijers
 • Teacher: Emese Szabo
 • Teacher: Arno Verrijth

Havo Wiskunde D

Category: Wiskunde
 • Teacher: Arno Verrijth

letterkunde Frans

Category: Frans
 • Teacher: Lilian Ohlenforst
 • Teacher: Marcel van den Munckhof

vakfrans

Category: Frans
 • Teacher: Lilian Ohlenforst
 • Teacher: Marcel van den Munckhof

Havo 4/5 IB

Category: English IB
 • Teacher: Peter Greijmans